Đăng ký nhận ưu đãi chào năm tài chính 2021

[kc_row use_container=”no” force=”yes” _id=”258751″ cols_gap=”{`kc-css`:{`any`:{`group`:{`max-width|.kc-container`:`100%`}}}}” css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`container`:{`margin|.kc-row-container`:`inherit inherit 20px inherit`}}}}” row_id=”header_banner”][kc_column width=”12/12″ _id=”846776″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`box`:{`padding|`:`inherit 0px inherit 0px`}}}}”][kc_single_image _id=”624727″ image_source=”media_library” animate=”pulse||3.5s” ieclass=”back-ground-header-tpp” image=”260″ image_size=”full” css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`image-style`:{`background-color|img`:`#ffffff`},`overlay-effect`:{`background-color|.kc-image-overlay`:`#2e5fff`}}}}”][kc_spacing height=”50px” _id=”533495″][kc_call_to_action layout=”2″ title=”Phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ” desc=”__empty__” button_show=”yes” button_text=”Giới thiệu tổng quan” _id=”171640″ button_link=”http://fast.com.vn/phan-mem-ke-toan-fast-accounting/tong-quan-ve-phan-mem-ke-toan-fast-accounting|Giới thiệu phần mềm kế toán Fast Accounting|_blank” css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`color|.kc-cta-desc h2`:`#000000`,`font-family|.kc-cta-desc h2`:`Open Sans`,`font-size|.kc-cta-desc h2`:`40px`,`font-weight|.kc-cta-desc h2`:`800`,`text-align|.kc-cta-desc h2`:`center`},`button`:{`color|.kc-cta-button a`:`#ffffff`,`background-color|.kc-cta-button a`:`#dd3333`,`font-family|.kc-cta-button a`:`Open Sans`}}}}” animate=”fadeIn||”][/kc_column][/kc_row][kc_row use_container=”yes” _id=”72403″][kc_column width=”25%” _id=”21572″][kc_single_image image_size=”full” _id=”668988″ image_source=”media_library” image=”300″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`image-style`:{`text-align|`:`center`}}}}” animate=”||”][kc_column_text _id=”858376″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`typography`:{`font-family|,p`:`Open Sans`,`font-size|,p`:`20px`,`text-align|,p`:`center`}}}}” animate=”fadeIn||1s”]

 

DỊCH VỤ

[/kc_column_text][/kc_column][kc_column width=”25%” _id=”937304″][kc_single_image image_size=”full” _id=”821047″ image_source=”media_library” image=”302″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`image-style`:{`text-align|`:`center`}}}}”][kc_column_text _id=”664700″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`typography`:{`font-family|,p`:`Open Sans`,`font-size|,p`:`20px`}}}}” animate=”fadeIn||1s”]

 

THƯƠNG MẠI

[/kc_column_text][/kc_column][kc_column width=”25%” _id=”252934″][kc_single_image image_size=”full” _id=”802033″ image_source=”media_library” image=”303″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`image-style`:{`text-align|`:`center`}}}}”][kc_column_text _id=”839676″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`typography`:{`font-family|,p`:`Open Sans`,`font-size|,p`:`20px`}}}}” animate=”fadeIn||1s”]

 

XÂY LẮP

[/kc_column_text][/kc_column][kc_column width=”25%” _id=”552436″][kc_single_image image_size=”full” _id=”622891″ image_source=”media_library” image=”301″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`image-style`:{`text-align|`:`center`}}}}”][kc_column_text _id=”511482″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`typography`:{`font-family|,p`:`Open Sans`,`font-size|,p`:`20px`}}}}” animate=”fadeIn||1s”]

 

SẢN XUẤT

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row][kc_row use_container=”yes” _id=”139084″ cols_gap=”{`kc-css`:{}}” force=”__empty__” css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`typography`:{`color|`:`#dd3333`,`font-size|`:`50px`},`section`:{`background|`:`eyJjb2xvciI6IiNmOWZhZmQiLCJsaW5lYXJHcmFkaWVudCI6WyIiXSwiaW1hZ2UiOiJub25lIiwicG9zaXRpb24iOiIwJSAwJSIsInNpemUiOiJhdXRvIiwicmVwZWF0IjoicmVwZWF0IiwiYXR0YWNobWVudCI6InNjcm9sbCIsImFkdmFuY2VkIjowfQ==`},`container`:{`background|.kc-row-container`:`eyJjb2xvciI6InRyYW5zcGFyZW50IiwibGluZWFyR3JhZGllbnQiOlsiIl0sImltYWdlIjoibm9uZSIsInBvc2l0aW9uIjoiMCUgMCUiLCJzaXplIjoiYXV0byIsInJlcGVhdCI6InJlcGVhdCIsImF0dGFjaG1lbnQiOiJzY3JvbGwiLCJhZHZhbmNlZCI6MH0=`},`columns`:{`background|.kc-wrap-columns`:`eyJjb2xvciI6InRyYW5zcGFyZW50IiwibGluZWFyR3JhZGllbnQiOlsiIl0sImltYWdlIjoibm9uZSIsInBvc2l0aW9uIjoiMCUgMCUiLCJzaXplIjoiYXV0byIsInJlcGVhdCI6InJlcGVhdCIsImF0dGFjaG1lbnQiOiJzY3JvbGwiLCJhZHZhbmNlZCI6MH0=`}}}}”][kc_column width=”50%” _id=”957115″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`box`:{`margin|`:`50px inherit 50px inherit`}}}}”][kc_counter_box number=”18.000″ label=”Khách hàng tin dùng” _id=”894916″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`label`:{`color|h4`:`#9e2424`,`font-family|h4`:`Open Sans`,`font-size|h4`:`30px`,`line-height|h4`:`30px`,`font-weight|h4`:`1000`}}}}” label_above=”yes”][/kc_column][kc_column width=”50%” _id=”322603″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`box`:{`margin|`:`100px inherit 50px inherit`}}}}”][kc_column_text _id=”861421″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`typography`:{`color|,p`:`#ffffff`,`color|a`:`#ffffff`,`color|a:hover`:`#ffffff`,`font-family|,p`:`Open Sans`,`font-size|,p`:`25px`,`font-weight|,p`:`300`,`font-weight|strong`:`800`,`text-align|,p`:`center`},`box`:{`background|`:`eyJjb2xvciI6IiMzMzk5YTEiLCJsaW5lYXJHcmFkaWVudCI6WyIjMzM5OWExIl0sImltYWdlIjoibm9uZSIsInBvc2l0aW9uIjoiY2VudGVyIGNlbnRlciIsInNpemUiOiJhdXRvIiwicmVwZWF0IjoicmVwZWF0IiwiYXR0YWNobWVudCI6InNjcm9sbCIsImFkdmFuY2VkIjoxfQ==`}}}}” animate=”fadeInUp||”]

Chuyên sâu về quản trị và tính giá thành

[/kc_column_text][kc_column_text _id=”392577″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`typography`:{`color|,p`:`#ffffff`,`color|a`:`#ffffff`,`color|a:hover`:`#ffffff`,`font-family|,p`:`Open Sans`,`font-size|,p`:`25px`},`box`:{`background|`:`eyJjb2xvciI6IiMzMzk5YTEiLCJsaW5lYXJHcmFkaWVudCI6WyIjMzM5OWExIl0sImltYWdlIjoibm9uZSIsInBvc2l0aW9uIjoiY2VudGVyIGNlbnRlciIsInNpemUiOiJhdXRvIiwicmVwZWF0IjoicmVwZWF0IiwiYXR0YWNobWVudCI6InNjcm9sbCIsImFkdmFuY2VkIjoxfQ==`,`margin|`:`20px inherit 20px inherit`}}}}” animate=”fadeInUp||”]

Tích hợp hóa đơn điện tử

[/kc_column_text][kc_column_text _id=”927995″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`typography`:{`color|,p`:`#ffffff`,`color|a`:`#ffffff`,`color|a:hover`:`#ffffff`,`font-family|,p`:`Open Sans`,`font-size|,p`:`25px`},`box`:{`background|`:`eyJjb2xvciI6IiMzMzk5YTEiLCJsaW5lYXJHcmFkaWVudCI6WyIjMzM5OWExIl0sImltYWdlIjoibm9uZSIsInBvc2l0aW9uIjoiY2VudGVyIGNlbnRlciIsInNpemUiOiJhdXRvIiwicmVwZWF0IjoicmVwZWF0IiwiYXR0YWNobWVudCI6InNjcm9sbCIsImFkdmFuY2VkIjoxfQ==`}}}}” animate=”fadeInUp||”]

Lập trình chỉnh sửa theo yêu cầu

[/kc_column_text][kc_button text_title=”DÙNG THỬ MIỄN PHÍ” _id=”647688″ custom_css=”{`kc-css`:{`any`:{`button`:{`background|`:`eyJjb2xvciI6InRyYW5zcGFyZW50IiwibGluZWFyR3JhZGllbnQiOlsiIl0sImltYWdlIjoibm9uZSIsInBvc2l0aW9uIjoiMCUgMCUiLCJzaXplIjoiYXV0byIsInJlcGVhdCI6InJlcGVhdCIsImF0dGFjaG1lbnQiOiJzY3JvbGwiLCJhZHZhbmNlZCI6MH0=`,`text-align|`:`center`},`button-extra`:{`color|.kc_button`:`#ffffff`,`color|.kc_button i`:`#dd3333`,`background|.kc_button`:`eyJjb2xvciI6IiNkZDMzMzMiLCJsaW5lYXJHcmFkaWVudCI6WyIiXSwiaW1hZ2UiOiJub25lIiwicG9zaXRpb24iOiIwJSAwJSIsInNpemUiOiJhdXRvIiwicmVwZWF0IjoicmVwZWF0IiwiYXR0YWNobWVudCI6InNjcm9sbCIsImFkdmFuY2VkIjowfQ==`,`font-family|.kc_button`:`Open Sans`}}}}” animate=”tada||”][/kc_column][/kc_row][kc_row use_container=”yes” _id=”836863″ cols_gap=”{`kc-css`:{}}” force=”__empty__” container_class=”sticky-stopper” css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`typography`:{`color|`:`#ffffff`}}}}”][kc_column width=”12/12″ _id=”340534″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`box`:{`margin|`:`20px 100px 20px 100px`}}}}”][kc_title text=”VmlkZW8gZ2nhu5tpIHRoaeG7h3UgcGjhuqduIG3hu4FtIGvhur8gdG/DoW4gRmFzdCBBY2NvdW50aW5n” _id=”621574″ type=”h1″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`text-align|.kc_title`:`center`}}}}”][kc_video_play video_link=”https://www.youtube.com/watch?v=RrFU0rbE7RA” video_mute=”__empty__” loop=”yes” control=”yes” related=”__empty__” showinfo=”yes” _id=”378813″ source=”youtube” auto_play=”yes” video_width=”800″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`typography`:{`font-family|`:`Open Sans`},`box`:{`margin|`:`10px 100px 20px 100px`}}}}”][/kc_column][/kc_row][kc_row _id=”489890″ cols_gap=”{`kc-css`:{}}” use_container=”yes” force=”__empty__” css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`typography`:{`color|`:`#ffffff`,`color|a`:`#000000`,`color|a:hover`:`#000000`,`font-size|`:`20px`,`font-family|`:`Open Sans`,`text-align|`:`center`,`overflow|`:`auto`},`section`:{`background|`:`eyJjb2xvciI6IiNmZmZmZmYiLCJsaW5lYXJHcmFkaWVudCI6WyIiXSwiaW1hZ2UiOiJub25lIiwicG9zaXRpb24iOiIwJSAwJSIsInNpemUiOiJhdXRvIiwicmVwZWF0IjoicmVwZWF0IiwiYXR0YWNobWVudCI6InNjcm9sbCIsImFkdmFuY2VkIjowfQ==`,`background|:hover`:`eyJjb2xvciI6InRyYW5zcGFyZW50IiwibGluZWFyR3JhZGllbnQiOlsiIl0sImltYWdlIjoibm9uZSIsInBvc2l0aW9uIjoiMCUgMCUiLCJzaXplIjoiYXV0byIsInJlcGVhdCI6InJlcGVhdCIsImF0dGFjaG1lbnQiOiJzY3JvbGwiLCJhZHZhbmNlZCI6MH0=`},`container`:{`background|.kc-row-container`:`eyJjb2xvciI6IiMwYWFhYWEiLCJsaW5lYXJHcmFkaWVudCI6WyIiXSwiaW1hZ2UiOiJub25lIiwicG9zaXRpb24iOiIwJSAwJSIsInNpemUiOiJhdXRvIiwicmVwZWF0IjoicmVwZWF0IiwiYXR0YWNobWVudCI6InNjcm9sbCIsImFkdmFuY2VkIjowfQ==`,`background|.kc-row-container:hover`:`eyJjb2xvciI6InRyYW5zcGFyZW50IiwibGluZWFyR3JhZGllbnQiOlsiIl0sImltYWdlIjoibm9uZSIsInBvc2l0aW9uIjoiMCUgMCUiLCJzaXplIjoiYXV0byIsInJlcGVhdCI6InJlcGVhdCIsImF0dGFjaG1lbnQiOiJzY3JvbGwiLCJhZHZhbmNlZCI6MH0=`,`width|.kc-row-container`:`700px`}}}}” animate=”bounceInDown|200|1s”][kc_column width=”100%” video_mute=”no” _id=”473772″][kc_contact_form7 _id=”181682″ title=”Đăng ký dùng thử miễn phí” slug=”dangky” class=”cf7_dangky” css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`label`:{`color|label`:`#dd3333`,`background|label`:`eyJjb2xvciI6IiMxZTczYmUiLCJsaW5lYXJHcmFkaWVudCI6WyIjMDAwMDAwIl0sImltYWdlIjoibm9uZSIsInBvc2l0aW9uIjoiMCUgMCUiLCJzaXplIjoiYXV0byIsInJlcGVhdCI6InJlcGVhdCIsImF0dGFjaG1lbnQiOiJzY3JvbGwiLCJhZHZhbmNlZCI6MX0=`,`font-family|label`:`Open Sans`,`font-size|label`:`50px`},`input`:{`background|.wpcf7-text`:`eyJjb2xvciI6InRyYW5zcGFyZW50IiwibGluZWFyR3JhZGllbnQiOlsiIl0sImltYWdlIjoibm9uZSIsInBvc2l0aW9uIjoiY2VudGVyIGNlbnRlciIsInNpemUiOiJhdXRvIiwicmVwZWF0IjoicmVwZWF0IiwiYXR0YWNobWVudCI6InNjcm9sbCIsImFkdmFuY2VkIjoxfQ==`,`font-family|.wpcf7-text`:`Open Sans`,`line-height|.wpcf7-text`:`30px`,`font-weight|.wpcf7-text`:`800`,`text-align|.wpcf7-text`:`left`,`width|.wpcf7-text`:`600px`,`margin|.wpcf7-text`:`2px inherit 2px 0px`},`text-area`:{`color|.wpcf7-textarea`:`#dd3333`,`font-size|.wpcf7-textarea`:`50px`},`select`:{`color|.wpcf7-select`:`#000000`},`radio-checkbox`:{`color|.wpcf7-radio .wpcf7-list-item-label, .wpcf7-checkbox .wpcf7-list-item-label`:`#000000`},`submit`:{`color|.wpcf7-submit`:`#ffffff`,`background|.wpcf7-submit`:`eyJjb2xvciI6IiNkZDMzMzMiLCJsaW5lYXJHcmFkaWVudCI6WyIiXSwiaW1hZ2UiOiJub25lIiwicG9zaXRpb24iOiIwJSAwJSIsInNpemUiOiJhdXRvIiwicmVwZWF0IjoicmVwZWF0IiwiYXR0YWNobWVudCI6InNjcm9sbCIsImFkdmFuY2VkIjowfQ==`,`font-family|.wpcf7-submit`:`Open Sans`,`font-size|.wpcf7-submit`:`30px`,`font-weight|.wpcf7-submit`:`500`,`text-align|.wpcf7-submit`:`center`,`border-radius|.wpcf7-submit`:`20px 20px 20px 20px`,`margin|.wpcf7-submit`:`inherit inherit inherit 30px`}}}}” css_hover_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`select`:{`color|.wpcf7-select:focus`:`#dd3333`}}}},{`kc-css`:{}}”][/kc_column][/kc_row]